• Domov
  • Medobčinska pobratenja
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih, dodobra spoznajo.

V širšem merilu se proces evropske integracije na splošno uspešneje razvija tudi zaradi rastočega števila pobratenih občin širom Evrope. V času, ko se EU usmerja v še tesnejšo povezavo držav članic, so pobratenja dragoceno sredstvo za dosego tega namena. Današnja Evropska unija je tesno prepletena mreža institucionalnih, družbenih in političnih odnosov, ki se je ob zadnji in se seveda bo tudi ob prihodnjih širitvah še obogatila. Evropski državljani so nekoliko oddaljeni od evropskih institucij in se težko prepoznajo v procesu evropskega povezovanja. Evropski svet je ob številnih priložnostih priznal, da je treba Evropsko unijo in njene institucije bolj približati državljanom držav članic, in je evropske institucije pozval, naj spodbujajo udeležbo državljanov v javnem življenju in pri postopkih odločanja. Pobratenja postavijo v središče državljane, in jim ponudijo priložnost, da v celoti prevzamejo odgovornost, ki jo imajo kot evropski državljani. Spodbujajo sodelovanje med državljani in njihovimi organizacijami iz različnih držav, ki se bodo tako srečujejo, skupaj delujejo in oblikujejo lastne zamisli v evropskem okolju, ki sega čez meje nacionalnih vizij in spoštuje njihovo raznolikost. Medsebojno razumevanje, solidarnost in občutek pripadnosti Evropi so temeljne osnove udejstvovanja državljanov.

»Ne želimo oblikovati koalicije držav, ampak skupnost ljudi.« To so besede Jeana Monneta, enega od ustanoviteljev Unije, ki podajajo srž evropskega združevanja. Vodeči princip je bil zmeraj povezovanje moških in žensk iz različnih poklicev in socialnih sfer, da bi skupaj lažje zadovoljevali svoje interese.

Skupna izkušnja evropskih narodov ustvarja večje medsebojne razumevanje in strpnost do drugih. Prav tako se krepi občutek pripadnosti skupnosti, ki zagotavlja večjo solidarnost.

Pobratenja so nastala na osnovi enakega principa. Solidarnost se tako izraža na lokalni ravni v skupnih naporih za iskanje rešitev problemov, s katerimi se soočajo občine na področjih lokalne samouprave, urbanega planiranja in migracij. Sodelovanje v specifičnih praktičnih projektih je najboljša pot do resnične solidarnosti.

V procesu, ki vodi do pobratenja, je več stopenj:

  1. Motivacija in izbira
  2. Začetni stiki in pripravljalni obiski
  3. Podporna struktura
  4. Finančni viri
  5. Bivanje
  6. Komunikacija in informacija
  7. Svečan podpis sporazuma o pobratenju in prisega
  8. Vsebine

1.     Motivacija in izbira

Pazljivo moramo razmisliti o motivacijah za pobratenje dveh (ali več) lokalnih skupnostih, saj vodijo v izbiro partnerja. Osnovno merilo so pogosto podobne ali dopolnjujoče se strukturne lastnosti. Število prebivalcev v bodočem partnerskem kraju je prav tako pomembno kot njegova geografska lega. Zgodovinske podobnosti ali posebna socio-kulturna ali jezikovna ozadja so tudi lahko merila za izbiro. Če niste doslej vzpostavili še nobenih podobnih stikov in ne morete najti primernega partnerja za pobratenje, se lahko med drugim obrnete na evropske organizacije, ki so aktivne na tem področju ali na Skupnost občin Slovenije.

2.     Začetni stiki in pripravljalni obiski

Ko ste našli partnersko občino ali mesto, je potrebno organizirati uvodno srečanje med obema občinama. Običajno najprej izbrani kraj obišče manjša delegacija, da bi proučila možne oblike pobratenja in razne praktične podrobnosti. Izmenjava pisem in drugi kontakti so prav tako del pripravljalne stopnje procesa pobratenja. Prva »testna« izmenjava se pogosto organizira ob kulturni ali športni priložnosti, kot izlet ali podobno. V določenem smislu je to čas »dvorjenja«.

Še pred svečanim podpisom sporazuma o pobratenju je potrebno razrešiti nekatere praktične probleme: ne gre samo za finančne zadeve, ampak tudi za prepričanje o resničnem interesu in navdušenju na obeh straneh. Običajno med prvimi stiki s partnerskim krajem in svečanim podpisom sporazuma o pobratenju preteče nekaj mesecev. Skrbne priprave vključujejo temeljit razmislek in načrtovanje ne samo v smislu organizacije, ampak tudi za zagotavljanje sodelovanja prebivalcev obeh krajev, kar pomeni, da je potrebno organizirati ustrezne informativne in izobraževalne dogodke.

3.     Podporna struktura

Za organizacijo in promocijo pobratenja bi morala zaživeti posebna odgovorna struktura. Lahko je del lokalne uprave ali neodvisno združenje, običajno imenovano »komisija za pobratenje«. Kakršnokoli obliko že ima, je njena pomembna naloga, da pritegne čim več lokalnih interesnih skupin, kakor so društva, šole, poklicna združenja in druge organizacije, ki združujejo ljudi različne starosti in socialnega izvora. Koristno je v takšni strukturi povezati tako uradne predstavnike občine kakor tudi ljudi, ki bi želeli doprinesti k pobratenju.

Komisija za pobratenje je odgovorna za oblikovanje in usklajevanje programa aktivnosti, oceno finančne plati pobratenja (npr. stroški potovanja in bivanja), za iskanje potrebnih sredstev, za komunikacijo s prebivalci in raznimi sodelujočimi skupinami le-teh, in za zagotavljanje dolgoročnega programa izmenjav. Njegove odgovornosti so torej zelo obsežne. Neodvisna komisija za pobratenje, ki predstavlja veliko različnih interesov, bo lahko trajno skrbela za razvoj stikov ne glede na lokalne politične spremembe. V odvisnosti od velikosti partnerskih občin in števila pobratenj v posamezni občini, je pogosto koristno ustanoviti delovne skupine za vsako posamezno povezavo.

4.     Finančni viri

Pobratenje nekaj stane, zato je potrebno poiskati posebne vire. Lokalne javne finance so običajno poglavitni vir. Odgovorni za pobratenje lahko zberejo denar tudi s prispevki ali dobrodelnimi dogodki, ali z iskanjem donatorjev in poslovnih pokroviteljev. Ustvarjalnost in radodarnost prebivalcev najmočneje vpliva na obseg proračuna pobratenja. Pogosto je možno zagotoviti materialne vire (najem prostorov, administrativna oprema ipd.). Tudi prostovoljno delo v obliki prevodov, pomoči in nasvetov je v duhu pobratenj. Prispevke je možno dobiti tudi drugje, na primer od regionalnih in državnih oblasti ali od Evropske komisije v okviru njenega programa za promocijo pobratenj in drugih njenih finančnih programov. Včasih je za specifične projekte izmenjav mogoče pridobiti sredstva tudi od specializiranih organizacij.

Vodnik po programu Evropa za državljane 2014 -2020 za nepovratna sredstva.

5.     Bivanje

Nastanitev se morda zdi manj pomembna, vendar igra ključno vlogo v zagotavljanju domačega in prijetnega počutja gostov iz partnerskega mesta. Bivanje v družinah na izmenični osnovi je eden od principov pobratenj. Tak način nastanitve ni samo najcenejši; omogoča tudi spoznavanje vsakdanjika prebivalcev v partnerskem kraju. Podaja možnost za spoznavanje različnih navad in običajev in je idealen okvir za navezovanje novih prijateljstev. Vendar nekatere oblike izmenjav, predvsem dogodki z množično udeležbo, zahtevajo drugačne oblike nastanitve (hoteli in mladinski hoteli).

6.     Komunikacija in informacija

Komunikacija in informacija igrata ključno vlogo v pobratenju, katerega obstoj je odvisen od interesa in sodelovanja prebivalcev. Zato je zelo pomembno, da podporna struktura zagotovi potrebno spodbudo. Najpreprostejši način za širjenje sporočila o pobratenju je cestni pano na vhodu v kraj z imeni partnerskih občin. Uporaba medijev je odvisna od velikosti pobratenega kraja. V majhnem kraju bo informacija o dejavnostih pobratenja krožila neposredno med ljudmi. V večjem kraju bodo potrebni posebni pristopi. Za doseganje čim večjega števila ljudi lahko uporabimo od občinskih vestnikov in lokalnega tiska do lokalnega radia ali televizije. Stojnice s predstavitvijo partnerskih krajev so lahko del lokalnih praznovanj, sejmov in razstav.

V vsakem primeru je potrebno voditi posebno dokumentacijo v zvezi s pobratenjem. Brošure s prevodom v jezik partnerskega kraja lahko pomagajo k medsebojnemu razumevanju, enako velja za prakso rednega objavljanja novic iz partnerskega kraja. Za premagovanje jezikovnih ovir je potrebno uporabiti vsa razpoložljiva sredstva.

7.     Svečan podpis sporazuma o pobratenju in prisega

Pobratenje dobi formalen značaj, ko kraja uradno potrdita svojo pripravljenost na sodelovanje. To se zgodi ob svečani priložnosti, kjer župana obeh krajev podpišeta prisego pobratenja v prisotnosti izvoljenih predstavnikov lokalnih oblasti in gostov iz partnerskega kraja. To naj bi bil res svečan dogodek, ki naj bi poudaril ideale Evrope. Ponavadi se svečanost organizira najprej v enem in nato še v drugem pobratenem kraju v času enega leta. Besede prisege poudarjajo trajne stike med pobratenima občinama, v Sloveniji so uveljavljene različne listine, kot so listine pobratenja, listine prijateljstva, partnerski sporazumi, listine o sodelovanju. V nekaterih so podrobno opredeljena področja sodelovanja tudi s terminskimi plani, kar pa ni nujno zagotovilo za uspešno in aktivno pobratenje.

8.     Vsebine

Za uspešno pobratenje je potrebno skrbno opredeliti program izmenjav. Možnosti za tovrstne aktivnosti so skoraj neomejene. Najpogostejše so na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju.

Narašča pa število aktivnosti v manj tradicionalnih smereh, kar dokazuje, da je v koncept pobratenja možno vključiti veliko inovativnih projektov kot odziv na družbene spremembe in razvoj mednarodnih odnosov.

S povečanjem pristojnosti lokalnih oblasti se odpirajo tudi nove možnosti za pobratenja. Spremembe na globalni ravni prinašajo rastočo decentralizacijo, ki se odraža v mnogih novih pravicah in dolžnostih lokalnih oblasti na različnih področjih. Tudi pobratenja morajo ostati v koraku s časom in po potrebi dobiti svež zagon. Pobrateni kraji bi morali preučiti skupne probleme skozi izmenjavo informacij in izkušenj in iskati tudi skupne rešitve. Ob tradicionalnih vsebinah, kot so izobraževanje, kultura in šport se tako zmeraj bolj uveljavlja drugačen pristop k pobratenju, ki je bolj osredotočen na t.i. »know-how« dejavnosti, še posebej na socialnem in ekonomskem področju. Ta področja so na primer:

– urbano in krajevno planiranje

– zaščita okolja

– poklicno usposabljanje

– integracija invalidov, emigrantov in socialno ogroženih

– preprečevanje kriminala

– boj proti drogam

– varstvo otrok

– uporaba novih tehnologij

– spodbujanje kmetijskih, industrijskih in trgovskih dejavnosti

– boj proti brezposelnosti

Iskanje rešitev za zgoraj omenjene probleme in podatki iz partnerskih krajev lahko pobratenje še poglobijo. Primerjava izkušenj in razprava omogočajo širši vpogled v ta vprašanja in učinkovitejše iskanje rešitev zanje. Primerjalne študije delovanja lokalne uprave, davčnega sistema ali veljavne zakonodaje v obeh deželah je lahko zelo poučno in deluje kot gonilna sila razvoja. Pozitivni učinki pa so še večji, če takšne študije skupaj pripravljajo pobrateni kraji, morda v isti regiji, ali pa kraji podobne velikosti in s podobnimi problemi. Ustvarjanje mrež med pobratenimi kraji razširja možnosti za delovanje in spodbuja kvalitetne odnose med posameznimi kraji. Ta funkcionalni pristop je enak kot pristop k izgradnji EU, le na drugačni ravni. Skozi praktične dosežke in združevanje ljudi za skupno delo se lahko naučimo koristnih dognanj.