• Domov
  • V veljavi ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem
Trenutno ste na arhivskih straneh. Nove spletne strani se nahajajo na https://skupnostobcin.si

Z 2. septembrom 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V skladu s tem zakonom je sedaj na voljo ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem.

Kaj prinaša novi zakon?

Prinaša ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem za prizadete prebivalce.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo izvajal izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem v lasti države ter drugih pravnih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država.

Občine, javni stanovanjski skladi in druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina, pa bodo dodeljevali svoja stanovanja. Stanovanja se bodo dodeljevala praviloma v občini stalnega prebivališča upravičenca ali na območju, kjer javni stanovanjski sklad deluje, kar pomeni, da so lahko stanovanja na voljo za izjemno dodelitev tudi prebivalcem drugih občin.

Številne občine so že izrazile pripravljenost, da svoja stanovanja namenijo za potrebe prizadetih prebivalcev.

Seznam občin, kamor se lahko obrnete za več informacij.

Izjemna dodelitev stanovanj preko občin oziroma lokalnih javnih skladov?

Občine in lokalni javni skladi izpeljejo postopek  dodelitve stanovanj prizadetim gospodinjstvom, ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov.

Stanovanja v lasti občin in javnih stanovanjskih skladov se oddajo v najem za neprofitno najemnino, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. V prvih dvanajstih mesecih od sklenitve najemnine bo država krila najemnino iz proračuna Republike Slovenije. Najem bo mogoč do odprave posledic poplav in plazov, najdlje pa za tri leta od sklenitve najemne pogodbe. Postopek izjemne dodelitve stanovanj se bo začel najpozneje devet mesecev po uveljaviti zakona, kar pomeni najpozneje do 2. junija 2024.

Povračila

Zahtevki za povračilo najemnine za prvih 12 mesecev od sklenitve najemne pogodbe na podlagi 59. člena Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se lahko vlagajo periodično na vsake tri mesece, pri čemer se prvi zahtevek lahko vloži po poteku treh mesecev od uveljavitve zakona. Dokumenti morajo vsebovati določene dokumente, vključno s seznamom upravičencev, davčno številko in številko transakcijskega računa, izdanimi odločbami o izjemni dodelitvi stanovanja, sklenjenimi najemnimi pogodbami in drugimi ustreznimi dokumenti.

Vir: Portal GOV.SI, Ministrstvo za solidarno prihodnost


Nazadnje posodobljeno: